آموزش آنلاین پیلینگ آنزیمی

آموزش آنلاین پیلینگ آنزیمی در آنیل آکادمی با ارائه مدرک فنی حرفه ای
10
500,000 300,000   تومان

آموزش آنلاین کار با دستگاه کویتیشن

آموزش آنلاین کار با دستگاه کویتیشن در مجموعه آنیل آکادمی با ارائه مدرک فنی حرفه ای
52
700,000 420,000   تومان

آموزش آنلاین کار با دستگاه لیزر

آموزش آنلاین کار با دستگاه لیزر در آنیل آکادمی با ارائه مدرک فنی حرفه ای
40
900,000 540,000   تومان

آموزش آنلاین نیدلینگ و درمارول

آموزش آنلاین نیدلینگ و درمارول با اراده مدرک معتبر فنی و حرفه ای
56
400,000  تومان

آموزش آنلاین کار با دستگاه هیدروفیشیال

آموزش آنلاین کار با دستگاه هیدروفیشیال در مجموعه آنیل آکادمی
64
400,000  تومان

آموزش آنلاین کار با دستگاه مزوگان

آموزش کار با دستگاه مزوگان در مجموعه بزرگ آنیل آکادمی با ارائه مدرک فنی حرفه ایی
45
400,000  تومان

هایفرکوانسی

فروش محصولات پوست ، مو و زیبایی در مجموعه آنیل آکادمی
750,000  تومان

درمااف یا اتوی پوست

فروش محصولات پوست ، مو و زیبایی در مجموعه آنیل آکادمی
2,000,000  تومان

گوی یخی

فروش محصولات پوست ، مو و زیبایی در مجموعه آنیل آکادمی
100,000  تومان