فرناز فرهنگ

مربی رسمی سازمان فنی حرفه ای مجری برگزاری همایشهای مدیریت کسب و کار و سالنهای زیبایی

نوشین عدلی مقتدر

نوشین عدلی مقتدر مدرس مجموعه انیل در رشته تجهیزات پزشکی و هیالوروپن